Menu
horses_website

Webshop för återförsäljare  - Webshop for retailers

Information om behandling av personuppgifter för kunder till Skandinavisk Hemslöjd AB

Den 25 maj 2018 trädde det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) i kraft.

Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas.

Som kund hos oss har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför vi behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som hanteras hos Skandinavisk Hemslöjd AB.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi registrerar och behandlar de uppgifter som du själv lämnar till oss t ex i samband med att du blir kund hos oss. Vi inhämtar inga uppgifter om dig från andra källor.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Kontaktuppgifter

När Du blir kund hos Skandinavisk Hemslöjd så kommer vi att behöva ha dina kontaktuppgifter för att kunna nå dig i ärenden angående dina order, returer, fakturor etc.. Vi kommer därför att be dig om din adress, ditt telefonnummer, organisationsnummer och din mailadress.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina uppgifter finns registrerade hos oss så länge du är vår kund. Om du väljer att avsluta ert samarbete hos oss sparas era uppgifter i 7 år, enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter hos oss.

Mottagare som vi kan dela information med

Skandinavisk Hemslöjd lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon som frågar oss, såsom ditt telefonnummer eller din adress. När vi gör mailutskick i form av inbjudningar eller nyhetsbrev till en grupp så ser aldrig någon annan mottagare din mailadress.

Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s k registerutdrag. Du har rätt att begära ett sådant utdrag en gång per år.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t ex om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Vem kontaktar jag vid frågor

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

 Anna Linderholm 08-225023

[email protected]


Information about processing personal data for customers to Skandinavisk Hemslöjd AB 
On 25 May 2018, the new EU directive  entered into force, the GDPR (Data Protection Ordinance).

The Data Protection Ordinance means that you get better control of what personal information companies and organizations have about you and how they can be used. As a customer of ours, you are always entitled to receive information about who is responsible for processing your personal information, why we need to process them, how long and what to use.
We protect your personal information We take steps to ensure that your personal information is always protected by us and that processing is in accordance with applicable data protection rules and our internal guidelines and practices. You are entitled to receive information about which of your personal data are handled at Skandinavisk Hemslöjd AB.
Where do we collect personal data? 
We register and process the information you provide to us, for example, when you become a customer of us. We will not collect information about you from other sources.
What personal data do we treat and why? 
 When you become a customer at Skandinavisk Hemslöjd AB, we will need to have your contact information in order to reach you in cases regarding your orders, returns, invoices, etc. We will therefore ask for your address, your phone number, organization number and your email address.
How long will your data be saved? 
Your information is registered with us as long as you are our customer. If you choose to terminate your cooperation with us, your data will be saved for 7 years, according to the Accounting Act. After that, your information will be deleted from us.
Recipients we can share information with 
Skandinavisk Hemslöjd AB never leaves your information to anyone asking us, such as your phone number or your address. When we send mail in the form of invitations or newsletters to a group, no other recipient will see your email address.
Your rights Access to your personal information You are entitled to request confirmation from us if we process personal data relating to you, and in such cases request access to the personal data we process about you, such as a registry extract. 
Request correction 
In addition, you are entitled, if you believe that an information about you is incorrect or incomplete, is entitled to request that the task be corrected. Deletion Under certain circumstances, you may delete your personal information, for example, if your treatment is based on your consent and you revoke this consent. However, this does not apply if we are required by law, for example, to preserve the data.
Who can I contact for questions If you have any questions about our processing of your personal information, please contact us. Contact details Anna Linderholm 08-225023 [email protected]